Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Beneficjentami projektu są uczniowie klas I-III o utrudnionym dostępie do edukacji. W ramach projektu prowadzone są zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. W naszej szkole uczestniczy w nich blisko osiemdziesięcioro dzieci.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Dzierzążnie rozprowadzono sieć z dostępem do internetu do 17 sal oraz zamontowano sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

W skład kompletu wchodzą:

- komputer z monitorem

- drukarka laserowa

- listwa zasilająca.

Dzięki realizacji projektu, wprowadza się w szkole e-dziennik, czyli elektroniczny dziennik dokumentujący proces nauczania i wychowania. Dostęp do e-dziennika rodzice otrzymają od września 2012 r.

To program realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projektem zostanie objętych 30 uczniów klas I-III naszej szkoły.

Celem projektu jest:

- rozbudzenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych,

- zmiana negatywnego nastawienia uczniów do nauk inżynieryjnych,

- przeprowadzenie inżynieryjnych zajęć wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne,

- unowocześnienie zaplecza sprzętowego szkól na terenach wiejskich,

- wyrównywanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnej oferty zajęć dodatkowych wśród uczniów z terenów wiejskich.

W ramach projektu realizowane będą innowacyjne warsztaty naukowe, których celem jest wprowadzenie uczniów w fascynujący świat techniki i automatyki. Ponadto szkoła otrzyma zestaw klocków LEGO WeDo z funkcją programowania oraz przewodniki Małego Galileusza.

W październiku 2013 roku został oddany do użytku zmodernizowany budynek przedszkola w Mezowie. Zarówno modernizacja jak i wyposażenie budynku stały się możliwe dzięki projektowi „Gmina Kartuzy – gminą twórczej aktywności przedszkolaka”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Będzie on realizowany od 01.06.2013 do 31.05.2015 roku.

Wartość projektu: 1 798 999,99 zł

Wartość dofinansowania: 1 529 149,99 zł

Ponad stuletni budynek w Mezowie został całkowicie zmodernizowany i powstała tam nowa grupa przedszkolna. Kapitalny remont przeszły sale dla starego i nowego 8-godzinnego oddziału, powstały nowe łazienki dostosowane dla dzieci w wieku 3-5 lat. Modernizacji uległo również ogrzewanie w budynku.

Realizowane przedsięwzięcie zawiera też program „Klucz do uczenia się” . Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych programów na świecie, uznany przez angielski TIMES za przewodnik edukacyjny XXI wieku. Program ten przełamuje model edukacji nastawiony na odtwarzanie oraz zapamiętywanie informacji, zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Według teorii, na której jest oparty, nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych i wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych, pozwalających zdobywać potrzebną wiedzę. Jeśli dziecko zdobędzie te umiejętności, jest otwarte na świat, naukę i poznanie. Śmiało wyraża swoje zdanie, nie boi się poszukiwać, zadawać pytania, pokonywać coraz wyższe szczyty. W ramach projektu najmłodsi biorą również udział w nieodpłatnych zajęciach z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej czy języka angielskiego oraz w organizowanych dla nich spektaklach, zabawach i wycieczkach edukacyjnych.

Strona główna